TVORBA A KONŠTRUKCIA SCÉNY Tlačiť
Pondelok, 20 Február 2012 19:46

8288 M 06 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - TVORBA A KONŠTRUKCIA SCÉNY

tvorba

Pripravuje stredných výtvarných pracovníkov na vykonávanie odborných prác v oblasti navrhovania, projektovania, konštrukcie, výroby, montáže, prevádzky a údržby stavby scény, osvetľovacej a zvukovej techniky pre divadlo, film a televíziu, rozhlasové štúdiá a iné typy javiskových zariadení, tvorby audiovizuálneho diela od námetu až po ozvučenie; základné druhy a žánre audiovizuálnych umeleckých diel, audiovizuálna tvorba a výroba: princípy kinematografie, práca s kamerou, svetelné a zvukové štúdio, filmové triky, strihové pracovisko, zabezpečenie nakrúcania filmov a výroby rôznych druhov audiovizuálnych diel; marketing a manažment v prevádzke a riadení kultúrnych subjektov, výroby audiovizuálneho diela vrátane prenosov a dabingov, vysielanie audiovizuálnych diel, predaj audiovizuálnych diel, organizácia a vedenie tvorivého štábu pri výrobe audiovizuálnych diel, navrhovanie a PC realizácia výtvarných sekvencií pre oblasť reklamy, hudobnej a filmovej produkcie, vyučovacej CD a DVD; metódy zobrazovania v priestorovom vyjadrení, technické prostriedky, softvérové možnosti a tvorba v 2D a 3D grafike, metódy a postupy multimediálnej tvorby.
Absolventi študijného odboru môžu študovať na vysokých školách predovšetkým výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl rovnako ako absolventi ostatných stredných odborných škôl
Vyučovacie predmety:
  • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, chémia, základy ekológie, informatika, telesná výchova,
  • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, televízie rozhlasu a filmu, výtvarná príprava, technické kreslenie, počítačová grafika, fotografovanie, zvuková tvorba,  obrazová tvorba, ateliér divadelnej a filmovej tvorby, audiovizuálna technika, dramaturgia a scenáristika, prax.

Vedenie odboru: Mgr. art. Erik Boroš

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie do všetkých odborov je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • cudzí jazyk,
  • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
  • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.