Vyššie odborné štúdium Tlačiť
Štvrtok, 10 Január 2019 20:54

 

 Education-PNG-03

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva otvára od školského roka 2019/2020

vyššie odborné štúdium

v študijných odboroch:

  1. Odevný a textilný dizajn
  2. Filmová a mediálna tvorba
  3. Animovaná tvorba

 


  • FORMA ŠTÚDIA

denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

  • VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

  • SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA

absolventská skúška

  • DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ

vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

  • POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA

vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

 


8291Q odevný a textilný dizajn

 

Odborný profil absolventa

Absolventi štúdia majú znalosti z dejín a teórie výtvarného umenia, dejín odevu, histórie i súčasných podôb a trendov odevného a textilného dizajnu a technologické vedomosti z odevnej praxe.
Vedia využívať kreatívnu kresliarsku štylizáciu a ovládajú módnu kresbu. Počas štúdia získavajú zručnosť v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu, čo im poskytuje priestor na naplnenie ich predstáv o originálnom módnom odeve či textilnom dizajne. Na základe získaných znalostí a zručností dokážu absolventi zároveň transformovať voľnú tvorbu do podoby odevnej konfekcie. Ovládajú terminológiu odboru v anglickom jazyku.

 


 

8258Q filmová a mediálna tvorba

 

Odborný profil absolventa

Absolventi štúdia sú schopní vykonávať tvorivú činnosť v oblasti filmovej a mediálnej tvorby a orientovať sa v profesionálnom svete audiovízie. Majú znalosti a profesionálne zručnosti v používaní filmovej reči, terminológie a techník. Disponujú znalosťami z dejín filmu a audiovizuálnych médií, filmovej réžie, produkcie a filmovej výroby. Získavajú esteticko-remeselné minimum filmovej a televíznej výroby v predmetoch strihová a zvuková skladba, obrazové techniky a technológie, dramaturgia a scenáristika, postprodukcia a distribúcia diel. Sú oboznámení s tvorbou a problematikou PR (Public Relations), etiky v masmédiách, reklamy a marketingu. Majú praktické skúsenosti a vedomosti z oblasti tvorby rozličných filmových produktov a autorskej tvorby. Sú schopní samostatne realizovať videá, komplexné audiovizuálne diela a filmy. Ovládajú terminológiu odboru v anglickom jazyku.

 


 

8259Q animovaná tvorba

 

Odborný profil absolventa

Po absolvovaní štúdia disponujú absolventi teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v práci s prostriedkami televíznej a filmovej technológie a animácie. Majú profesionálne znalosti a zručnosti v predmetoch 2D animácia, 3D animácia, vizuálne efekty, scenáristika, dramaturgia, réžia, strih, zvuk, produkcia a distribúcia audiovizuálneho animovaného diela. Získavajú prehľad v teórii dejín umenia, právnych normách v audiovizuálnej oblasti. Ovládajú terminológiu odboru v anglickom jazyku.

 


 

 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

prihlaska